၊မိုးညွင္းသိဂီ ၤေက်ာင္းတိုက္မွ ဆရာေတာဒကာ/ဒကာမအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို ့

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊မိုးညွင္းသိဂီ ၤေက်ာင္းတိုက္မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ကမၼ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ားေဟာၾကားျပသလွ်က္ရွိေသာ (ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္)သည္ June 29-30, 2013 ရက္ေန ့တြင္ ေနာ့သ္ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္၊ ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း၊ 6612 Brass Rd, Jamestown, NC 27282 သို ့ၾကြေရာက္ သီတင္းသုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကြေရာက္သီတင္းသုံးစဥ္ရက္မ်ားအတြင္း ေအာက္ပါကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေမတၱာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား
Saturday, June 29 >>အရုဏ္ဆြမ္း၊ ေန ့ဆြမ္း စုေပါင္းဆက္ကပ္၊ တရားနာ။
Sunday, June 30, ရက္ >>အရုဏ္ဆြမ္း၊ ေန ့ဆြမ္း စုေပါင္းဆက္ကပ္၊ တရားနာ။

ေန ့ဆြမ္းကပ္ျပီးလွ်င္ တရားပြဲျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ ညေနပိုင္းတြင္ ကမၼ႒ာန္းတရားေတာ္ နာယူလိုသူမ်ား၊ ေက်ာင္းမွာညအိပ္၍ တရားအားထုတ္လိုသူမ်ားရွိပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္ကို ဆက္၍ အေၾကာင္းၾကားပါ။ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားစီစဥ္ေပးပါမည္

ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္း
Ph: (336)847-4462


No comments:

Post a Comment